Andra artiklar

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

E-kurs för skolan hos OCD-förbundet

Lysande recensioner för skolprojekt

Projektet ”Se ocd i skolan” är nu i slutfasen. En elektronisk utbildning för skolpersonal har tagits fram och hunnit prövas. Tanken är att skolor i hela landet ska få tillgång till den, och därigenom kunna höja sina kunskaper om ocd.

Det är hektiska dagar för Bengt Olsen, projektledare, som nu skriver på slutrapporten för projektet till Postkodstiftelsen. Projektet startade för knappt ett år sedan (Nytt om ocd nr 4, 2018), då först en enkät gick ut om skolan. Enkäten sändes till de cirka 800 medlemmar i Svenska OCD-förbundet vilka uppgett e-postadress. Den resulterade i mer än 80 svar som gett god information om upplevelser från den egna skoltiden och exempel på indikatorer som skolpersonal bör lära sig att tolka rätt.

All skolpersonal berörs
Projektmedarbetarna insåg snart att målgruppen måste bli i princip alla kategorier anställda på en skola. Inte minst matbespisningspersonalen och personal som observerar eleverna på raster kan se viktiga yttringar av ocd. Projektet har stärkts i uppfattningen att elevhälsan har en nyckelroll i projektet. Därför satsade projektet på skolbesök och föredrag för personalen. De första föreläsningarna skedde i juni 2019 vid två lunchföreläsningar. Dessa gjordes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och hade tillhörande diskussioner.

– Därefter har vi föreläst för ett stort antal skolor, omkring 340 personer från 24 skolor. I samband med det har vi fått fin input till utbildningen, berättar Bengt Olsen.

De skolor som deltagit är grund- och gymnasieskolor i Uppsala län. Utifrån detta har en gedigen e-skola utvecklats och också hunnit prövas. Denna elektroniska utbildning vänder sig till alla kategorier av skolpersonal, och innehåller såväl klassrum som bibliotek och säkra diskussionsforum. Utbildningen startade med obligatoriskt material för fyra kursveckor, såsom fakta om ocd och närliggande diagnoser, framgångsfaktorer och filmer med personer som själva har ocd. Tretton personer har hittills fullföljt e-skolan och de fördelar sig som följer:

  • 3 pedagoger/mentorer
  • 1 fritidspedagog
  • 1 specialpedagog
  • 1 speciallärare
  • 1 psykolog
  • 2 kuratorer
  • 3 skolsköterskor
  • 1 samordnare för skolnärvaro, socionom

En stor sammanfattande enkät har gjorts efter avslutad utbildning med samtliga 13 deltagare. Av deras synpunkter är omkring 80 procent mycket positiva och 20 procent innehåller konstruktiva synpunkter och förslag till förbättringar. På förslag har e-utbildningen nu förlängts från fyra till sex veckor, och i snitt cirka tio timmars insats för deltagarna.

Elevhälsan engagerad
Det framgår av utvärderingen att personal från elevhälsan, i detta fall kuratorer, har avsatt mest tid till utbildningen och även varit mest aktiva i diskussionsgrupperna.

Ambitionsnivån har höjts under projektet, både volym- och kvalitetsmässigt. E-skolan har vidareutvecklats under kurstiden både till funktion och innehåll. Diskussionen i de olika rummen led av att det var för få deltagare, enligt erfarenhet bör antalet deltagare var 25 till 40 i en kurs får att nå en kritisk massa i erfarenhetsutbytet.

– För såväl deltagarna under föreläsningarna som deltagarna i e-utbildningen har det inneburit en avsevärd kunskapshöjning, och det gäller även oss handledare, säger Bengt Olsen.

– Efter utbildningen har vi från deltagare flera uttalanden som vittnar om stort engagemang, och att de tillägnat sig betydande och praktiskt värdefull kunskap om ocd samt om vikten av tidig upptäckt och behandling.

Genom dessa nya insikter om situationen för elever med ocd kan skolans personal aktivt bidra till att identifiera elever med misstänkt ocd och förhoppningsvis bidra till att de får en diagnos, behandling och en mycket mer framgångsrik skolgång och ett bättre liv. De resultat som framkommit hittills visar att vi är på rätt väg, framhåller Bengt Olsen.

– Vi har fått lysande recensioner. Under 1,5 timmes föreläsning har deltagarna gått från att knappt veta något alls om ocd till att kunna ana flera elever som kan misstänkas ha ocd.

Presterar sämre i skolan
Elever som har ocd uppnår betydligt lägre skolprestationer jämfört med genomsnittet, inte alls beroende på bristande begåvning, utan på sjukdomen och utebliven hjälp. De flesta elever som har ocd har inte fått någon diagnos och därmed inte heller någon hjälp eller förståelse för sina svårigheter. Siffrorna är dystra också när det gäller riskerna för icke fullföljd skolgång och långtidssjukskrivning.

Målet är nu att en väl fungerande och testad flexibel utbildning ska erbjudas samtliga högstadieskolor och gymnasier i Sverige och att det ska leda till att merparten elever som har ocd ska få en diagnos, korrekt bemötande och kbt-behandling, en bättre skoltid med långt bättre studieresultat och delaktighet i samhällslivet.

Fakta:
Indikatorer på ocd i skolan (urval):

•   Rengöring och tvättvång

•   Tänk om …

•   Kontrollering

•   Upprepning

•   Symmetri och ordningstvång

•   Räknetvång

•   Rörelser

•   Samlande

•   Fråga, berätta, bekänna och söka försäkringar

•   BDD (upplevd fulhet)

Källa: Projektet Se ocd i skolan


Text: Elin Engström
Foto: Shutterstock

Det här är en artikel som har publicerats i vår medlemstidning Nytt om ocd. Vill du läsa all artiklar i tidningen? Bli medlem hos oss så får du vår tidning hem i brevlådan. 

2018-11-17

Liknande artiklar…

Nytt om OCD nr 2, 2024

Nytt om OCD nr 2, 2024

Ur innehållet: På jobbet: Hon handleder nya ocd- kliniker • Aktuellt: Amanda Romares bok blir film • Tema: Resa med...

Share This