Stadgar

Reviderade vid förbundets årsmöte 2015-04-25


§1.
Förbundets namn, juridiska form och säte
Svenska OCD-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Stockholm.


§2.
Förbundets ändamål

Svenska OCD-förbundet verkar för att personer med egen erfarenhet av OCD eller OCD-relaterade diagnoser och deras anhöriga ska få ett bättre stöd av och bättre förståelse från samhället och organiserar medlemmarna att ömsesidigt hjälpa och stödja varandra.


§3.
Förbundets uppbyggnad
Förbundet är rikstäckande och har följande uppbyggnad: förbundets bas är lokalföreningarna. De är samlade i regionföreningar som i sin tur är samlade i förbundetFörbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman vartannat år. Mellan förbundsstämmorna leds och förvaltas förbundet av förbundsstyrelsen.


§4.
Lokalföreningar
Medlemmar bosatta inom samma geografiska område kan sluta sig samman till en lokalförening för att tillsammans driva verksamhet i enlighet med förbundets ändamål, stadgar, etiska regler och handlingsprogram.

Lokalförening ska ha förbundets normalstadgar för lokalförening. Dess tillblivelse, namn och geografiska verksamhetsområde ska godkännas av förbundsstyrelsen, så också dess upplösning eller sammanslagning liksom disposition av kvarvarande tillgångar.


§5.
Regionföreningar
Lokalföreningar inom samma län eller region kan sluta sig samman till en regionförening.

Regionförening verkar i enlighet med förbundets ändamål, stadgar, etiska regler och verksamhetsplan för att samordna, stödja och främja lokalföreningarna. Den företräder förbundet gentemot lokalföreningarna och lokalföreningarna gentemot förbund.

Regionförening ska ha förbundets normalstadgar för regionförening. Dess tillblivelse, namn och geografiska verksamhetsområde ska godkännas av förbundsstyrelsen, så också dess upplösning eller sammanslagning liksom disposition av kvarvarande tillgångar.


§6.
Medlemmar
Förbundet samlar som medlemmar dem med egen erfarenhet av OCD eller OCD-relaterade diagnoser, anhöriga till dessa samt andra som stödjer förbundets syfte och verksamhet.

Medlem kan den enskilde vara som stöder förbundets syfte och verksamhet, följer dess stadgar och etiska regler samt till förbundet erlagt fastställd årsavgift.

Medlem ingår i lokalförening inom vars geografiska verksamhetsområde bokföringsorten ligger men kan välja att vara verksam i annan lokalförening. Saknas lokalförening är medlem direktorganiserad genom förbundet i regionförening eller annan föreningsform till dess att lokalförening kan bildas.

Endast medlem, som inte är anställd av förbundet, kan inneha förtroendeuppdrag inom förbundet.

Stödmedlem i förbundet kan den juridiska person vara som stöder förbundets syfte och verksamhet och som till förbundet erlagt fastställd årsavgift. Stödmedlemskap ger inga medlemsrättigheter.


§7.
Förbundets mandatperioder samt verksamhets- och räkenskapsår
Mandatperioden för förbundets förtroendevalda är från förbundsstämma till förbundsstämma. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår löper per kalenderår.


§8.
Förbundsstämma
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Den består av valda ombud för lokalföreningarna samt av förbundsstyrelsens ledamöter och hålls vartannat år på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar, dock senast före maj månads utgång.

Kallelse och uppgift om antal ombud ska sändas ut till lokalföreningarna och regionsföreningarna senast 90 dagar före förbundsstämman. Stämmoombud och ersättare ska vara anmälda till förbundsstyrelsen senast 40 dagar innan förbundsstämman. Stämmohandlingarna ska sändas ut till ombuden senast 30 dagar före förbundsstämman och samtidigt göras tillgängliga på förbundets webbsida.

Motion kan väckas av såväl enskild som av lokalförening eller regionförening. Den ska vara skriftlig och vara förbundsstyrelsen tillhanda före december månads utgång året innan förbundsstämman.

Stämmoombud ska väljas vid lokalföreningens årsmöte. Antalet ombud baseras på lokalföreningens medlemsantal 31/12 året innan förbundsstämman och fastställs av förbundsstyrelsen. Lokalförening med upp till 300 medlemmar har två ombud, den med upp till 500 har tre och den över 500 har fyra ombud.

För de medlemmar som inte tillhör en lokalförening ska förbundet möjliggöra deras motsvarande rätt att utse sina ombud.

Ombudet ska vara myndig och ska vid valet ha varit medlem i förbundet i minst tre månader. Anställd inom förbundet eller förening eller ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.

Endast närvarande ombud och förbundsstyrelseledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelseledamot äger dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer och revisorsuppleanter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger stämmoordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Saknar mötesordföranden rösträtt avgör lotten. Vid personval ska sluten omröstning äga rum om röstberättigad så begär.

Vid förbundsstämman ska följande ärenden behandlas:

• Mötets öppnande
• Fastställande av röstlängd
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokoll
• Fastställande av dagordningen
• Fastställande av mötesregler
• Fråga om förbundsstämmans stadgeenliga sammankallade
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Styrelsens ekonomiska redovisning
• Revisorernas berättelse
• Beslut om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet
• Fastställande av verksamhetsplan
• Fastställande av budget
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av avgift för stödmedlem
• Val av förbundets ordförande
• Val av förbundsstyrelsens ledamöter
• Val av förbundsstyrelsens suppleanter
• Val av revisorer och revisorssuppleanter
• Val av valberedning
• Styrelsens förslag- fastställande av förbundets stadgar
– fastställande av normalstadgar för lokal- och regionförening
– fastställande av förbundets etiska regler
– inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa
• Årsmötet avslutas


§9.
Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma kan hållas på förbundsstyrelsens beslut och ska hållas om revisorerna eller minst hälften av lokalföreningarna så kräver. Kallelse ska sändas ut till lokalföreningar och regionföreningar inom två månader efter sådant krav och senast fyra veckor innan extrastämman äger rum.

Den eller de frågor som föranleder extrastämman ska anges i kallelsen, liksom föredragningslista och beslutsunderlag. Extrastämman får inte fatta beslut i andra ärenden än dessa.

Antalet ombud till extra förbundsstämma beräknas och fastställs på samma sätt som till förbundsstämman. Ombud kan vara samma som till senast hållna förbundsstämma eller också kan nya ombud utses av lokalförenings årsmöte eller extra årsmöte.


§10.
Valberedning
Förbundsstämman väljer en valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, för att bereda nästa stämmas val. Valberedare äger rätt att närvara vid enstaka styrelsemöten för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar.

Valberedningen ska utifrån inhämtade nomineringar och egna förslag skapa beslutsförslag utifrån organisationens behov. Förslaget till förbundsstyrelse ska utöver styrelsekompetens och ledaregenskaper också beakta ledamöternas geografiska hemvist, kön, ålder och representativitet för olika medlemsgrupper och intressen.


§11.
Revisorer
Förbudsstämman utser två revisorer, varav en auktoriserad, och med var sin ersättare, för att granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Revisionsberättelse ska upprättas varje år och överlämnas till styrelsen. Stämmoår ska revisorernas berättelser och förslag angående styrelsens ansvarsfrihet ingå i utsända stämmohandlingar.


§12.
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har att mellan förbundsstämmorna leda förbundet och dess verksamhet i enlighet med stadgar och stämmobeslut samt att förvalta dess tillgångar.

Styrelsen består av förbundsordföranden samt åtta ledamöter. Som ersättare finns två suppleanter. Samtliga väljs för tiden fram till nästa stämma och kan sedan bli omvalda till samma post tre gånger.

Styrelsen konstituerar sig själv. Den kan inom sig utse ett arbetsutskott om tre personer för att bereda och verkställa styrelsens beslut. Den ska upprätta delegationsordning och utfärda attestregler samt ska inom sig utse firmatecknare.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de ordinarie ledamöterna deltar i mötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

Vid sammanträde ska beslutsprotokoll föras. Av förbundet anställd person kan vara styrelsens protokollförare dock utan rätt att delta i diskussion eller beslut.

Till styrelsen kan tillfälligt adjungeras personer med speciella kunskaper. Adjungerad har endast yttrande- och förslagsrätt.

Suppleanters rösträtt inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning.


§13.
Suspendering och uteslutning
Medlem som motverkar förbundets ändamål och/eller bryter mot dess stadgar eller etiska regler kan av förbundsstyrelsen suspenderas och av förbundsstämman uteslutas. Suspenderingen innebär en omedelbar avstängning från att delta i verksamhet och beslut inom förbundet så väl som lokalförening fram till nästa förbundsstämma där frågan om uteslutning ska prövas.


§14.
Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna vid en förbundsstämma eller beslut med mer än hälften av de avgivna rösterna vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en kan vara extrastämma.


§15
Upplösning av förbundet
För beslut om upplösning av förbundet fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en kan vara extrastämma.

Vid upplösning ska förbundets kvarvarande tillgångar gå till ideell eller allmännyttig verksamhet som bedrivs i linje med förbundets ändamål.

Share This