… bildas föreningar i Norrköping och Värmland/Dalsland. Detta år beviljas också medel till det treåriga Arvsfondsprojektet ”Från ensamhet till gemenskap”. Inom ramen för detta projekt anordnas seminariedagar om OCD i Stockholm, sprids boken ”Vem var det du sa var normal” till skolor över hela landet, samt äger en kampanj med uppvaktning av landets landsting rum. Riksföreningen Ananke byter namn till Svenska OCD-förbundet Ananke och kansliet flyttar till nya lokaler. Kontakt etableras med OCD-teamet, BUP i Uppsala, som tillsammans med en referensgrupp från Ananke påbörjar arbetet med att ta fram ett stödgruppsmaterial.

Share This