OCD-föreningen i Uppsala län har fått medel från Postkodstiftelsen för ett pilotprojekt (förstudie) som pågår fram till 30 augusti 2019. Genom projektet vill vi förbereda en bredare insats för att öka kunskapen omOCD i skolan i hela landetVi söker nu deltagare till en nationell referensgrupp.

OCD, skolgång och arbetsliv

OCD (Tvångssyndrom) är den 3:e största psykiatriska diagnosen, men samtidigt en av de mest okända och ignorerade. Aktuell forskning vid Karolinska Institutet* visar att OCD, särskilt när den börjar i tidig ålder, har en genomgripande och djupgående koppling till nedsatt prestation på alla utbildningsnivåer. Det betyder att elever med OCD har lägre sannolikhet att avsluta gymnasieskolan, gå vidare till högre utbildning,klara av att genomföra utbildningen och även gå vidare till forskarutbildning.

I fråga om arbetslivet har man funnit att långtidsarbetslöshet hos personer med OCD är72 procent högre än hos befolkningen i övrigt. Sannolikheten för långtidssjukskrivning är tre gånger högre och för att få sjukförsäkring sexton gånger högre. Risken för suicid (självmord) är tio gånger högre än hos befolkningen i övrigt. Alla dessa fakta är alarmerande.

Pilotprojektet och dess fortsättning

Med OCD avser vi i det här projektet såväl ”traditionell OCD” (tvättvång, kontrolleringstvång, upprepning, med mera) som Trichotillomani, Dermatillomani, Samlartvång och Dysmorfofobi (upplevd fulhet). Medan ca 2,3 procent av befolkningen har traditionell OCD så är den sammantagna prevalensen/förekomsten av dessa tillstånd ca 5 procent, det vill säga i snitt cirka 1 elev per klass!

Syftet med pilotprojektet är att:

– Ta fram intresseväckande informationsmaterial om OCD och hur elever med OCD påverkas av sin funktionsnedsättning; material som kan ge aha-upplevelser även för professionella inom skolan

– Ta fram utbildningsmaterial riktat till skolpersonal, det vill säga kortafilmer, texter med faktaunderlag, diskussionsunderlag med mera.

Tanken är sedan att resultaten från pilotprojektet ska ligga till grund för ett större nationellt projekt, avsett att nå ut med information och kunskap om OCD och närliggande diagnoser till ett mycket stort antal skolor och dess olika personalkategorier. Målet är att ökad kunskap om OCD i skolan, och i samhället i stort, ska leda till tidig upptäckt av och behandling för OCD. Enligt resultat från Norge kan så många som 80 procent av elever med OCD få korrekt diagnos och cirka 80 procent av dessa få en väl fungerande skolgång.

E-metoder för lärande kan komma att bli av avgörande betydelse för framgång i detta projekt, det vill säga att skolpersonal erbjuds e-lärande, elever med diagnostiserad OCD erbjuds internetbehandling och erfarenhetsutbyte via säkert socialt medium.

Tidig upptäckt och behandling oerhört viktigt

Kan vi nå målet att cirka 80 procent av eleverna med OCD upptäcks i skolan och erbjuds KBT-behandling och att de därigenom blir så hjälpta att de klarar studier i enlighet med sin förmåga och kommer ut i arbetslivet, får det en oerhörd betydelse för elevernas välbefinnande och framtid. Självklart skulle det dessutom innebära en nationalekonomisk storvinst. Mycket positiva resultat finns som visar att redan 14 KBT-behandlingar kan räcka för att eleven inte skall påverkas negativt av sin OCD. Kostnaden för detta torde vara ca femton tusen kronor per elev. Samhällets kostnad för en person som aldrig kommer ut i arbetslivet är cirka femton miljoner kronor.

Detta behöver vi hjälp med

Situationen idag är att endast en bråkdel av de elever som harOCD får rätt diagnos och ändamålsenligt bemötande. Risken är därför stor att de presterar långt under sin egentliga förmåga.

Det vi nu söker är därför deltagare till en referensgruppsom med stöd av professionen kan finna och tydliggöra ett antal markörer (tecken och beteenden, med mera) som är typiska för elever med OCD och som kan observeras av skolpersonal och anhöriga. Därigenom ökar möjligheterna till tidig upptäckt, korrekt diagnos och snar behandling. På grund av okunskap hos skolpersonal är risken idag stor för att dessa beteenden misstolkas. Elever med OCD gör dessutom ofta allt för att dölja beteendena eller kommer med vilseledande förklaringar till dem.

Vi vill få kontakt med dig som har egen erfarenhet av OCD och som har idéer om hur elever med OCDkan upptäckas och få en korrekt diagnos och behandling.

– Vad har du för egna erfarenheter som elev?

– Vad hade du önskat att lärare eller andra personer i skolan hade sett för att du skulle ha fått hjälp?

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom för att engagera dig i vår referensgrupp till Bengt Olsen,bengt.olsen@ocdforbundet.se, 070-692 32 10 eller till Klas Lionell, klaslionell@msn.com,

073-309 95 77. Hör gärna av dig till oss med synpunkter, frågor eller tankar om OCD i skolan.

Ersättning kommer att utgå för ditt arbete.

Lena Nilsson, ordförande i OCD-föreningen Uppsala     lena.nilsson@ocdforbundet.se

Bengt Olsen, projektledare     bengt.olsen@ocdforbundet.se

*JAMA Psychiatry Published online November 15, 2017: Association of ObsessiveCompulsive Disorder with Objective Indicators of Educational Attainment. A Nationwide Register-Based Sibling Control Study. Ana Pérez-Vigil, MD; Lorena Fernández de la Cruz, PhD; Gustaf Brander, MSc; Kayoko Isomura, MD, PhD; Andreas Jangmo, MSc; Inna Feldman, PhD; Eva Hesselmark, BSc; Eva Serlachius, MD, PhD; Luisa Lázaro,MD, PhD; Christian Rück, MD, PhD; Ralf Kuja-Halkola, PhD; Brian M. D’Onofrio, PhD; Henrik Larsson, PhD; David Mataix-Cols, PhD.

Share This