Höstens föreläsningar

Bild av ABC-brickor.

Liten ordlista

Här är ett antal ord som du kan råka på inom vård och omsorg.

ACT
Står för ”Acceptance and Commitment ­Therapy” och kallas ibland ”tredje vågens beteendeterapi”. ACT handlar i korthet om att med hjälp av mindfulness och acceptans kan ändra sättet man ser på sina tankar och känslor.


Adhd
Står för ”Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet.


Add
Som adhd fast utan hyperaktivitet.


Agorafobi / Torgskräck
Fobi för offentliga platser.


Antidepressiva läkemedel
Depressions- och ångestdämpande mediciner (psykofarmaka). Verkar genom att påverka halterna av och balansen mellan hjärnans olika signalsubstanser.


Aspergers syndrom
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som tillhör det autistiska spektrumet. Tar sig bl a uttryck i svårigheter beträffande samspel och kommunikation med andra människor och i begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter.
Om en autistisk person har normal begåvning brukar man kalla det för högfungerande autism. En sådan person får oftast diagnosen Aspergers syndrom.


Autism
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel, ömsesidig kommunikation och inlevelse, samt begränsade intressen och begränsad beteenderepertoar. Ofta tillkommande svårigheter är utvecklingsstörning, syn- och hörselrubbningar och talsvårigheter.


Autismspektrumtillstånd
Samlingsnamn för olika typer av autism, med varierande svårighetsgrad.


Borderline personlighetsstörning
I dagligt tal endast borderline. Ordet borderline betyder gränslinje och det hänvisar till att störningen är svår att placera in i de fack man ofta sorterar in psykiska störningar i. Har ersatts med begreppet emotionell instabil personlighetsstörning. Diagnosen är ett försök att beskriva ett beteendemönster. Det handlar om mönster av påtaglig impulsivitet och självdestruktivitet, instabilitet i sättet att förhålla sig till framför allt närstående, osäkerhet kring identitet och värderingar, kraftiga pendlingar mellan olika känslolägen och ofta mycket starka känsloupplevelser samt ofta en tendens att skada sig själv som ett sätt att handskas med dessa känslor.


Brukare
Ett omdebatterat begrepp. Används bl a som samlande begrepp för alla de som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Människor som på något sätt får offentlig vård och service går idag under begreppet brukare.
Används även synonymt med t ex klient och patient.


Brukarföreträdare
En person som är vald eller utsedd av sin intresseförening att föra dess talan.


CNS
Centrala nervsystemet.


Depression
Varaktig nedstämdhet med minskad initiativförmåga, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar, abnorm trötthet, irritabilitet, dålig aptit och saknad livslust.


Diagnostik
Läran om sjukdomsbestämning; konsten att ställa rätt diagnos.


Dopamin
En signalsubstans i hjärnan som bl a påverkar våra motoriska rörelser, aktivitet och psykiska funktioner.

Droginducerad
Med en droginducerad störning/sjukdom menas ett medicinskt tillstånd som är direkt orsakat av användningen av en drog.


ECT – Electro Convulsive Treatment
Elbehandlingsmetod för psykiatriska sjukdomar. Sker under narkos och ger hjärnan en elektrisk stöt som utlöser ett epileptiskt anfall. Används framför allt vid djupa depressioner.


EMDR
Står för ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, och är en psykoterapeutisk terapimetod baserad på ögonrörelser, som främst används för att behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).


ERP
Står för ”Exponering med responsprevention”, och är en effektiv behandling av tvångssyndrom. Det handlar mycket om att personen med ocd ska exponera sig, eller utsätta sig för det som känns skrämmande, enligt en i förväg uppgjord plan.


Fobi
En beteendestörning med irrationell ångest, som vanligtvis kan kopplas till någonting som utlöser ångesten, t ex djur/insekter, höga höjder.


HRT
Står för ”Habit Reversal Training”, och är en effektiv behandling av dermatillomani. Behandlingen syftar till att göra personen med dermatillomani mer uppmärksam på plockandet och att ge verktyg för att stoppa det genom att ­ finna alternativa beteenden.


Intervention
Inom medicin och hälsa; åtgärder/ingripanden som syftar till att förbättra eller skydda hälsa hos individer, familjer.


Kognitiv beteendeterapi – kbt
Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten i kognitiv beteendeterapi, kbt, ligger på både samspelet mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. Terapin går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning.


Kronisk
Långvarigt tillstånd. Varaktighet längre än sex månader, ibland även tre månader.


MAO-hämmare
En typ av antidepressiva läkemedel som ökar mängden serotonin, dopamin och noradrenalin.


Manisk
Mani brukar i första hand associeras med starka, positiva känslor som att känna sig upprymd och oövervinnerlig, men det kan också finnas inslag av negativa känslor som irritabilitet och ilska.


Manodepressiv sjukdom
Detsamma som bipolär sjukdom. Sjukdom med periodiskt, cykliskt förlopp som pendlar mellan abnorm upprymdhet, rastlöshet och svår nedstämdhet och förtvivlan. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder.


Neuros
Äldre benämning på de psykiska sjukdomar som inte är psykoser. Numera använder man istället begreppen ångestsyndrom, tvångssyndrom/ocd resp. förstämningssyndrom/depressiva syndrom.


Noradrenalin
En signalsubstans i hjärnan som bl a reglerar hjärtaktivitet, sinnestämning och vakenhet.


Ocd (tvångssyndrom)
Står för ”Obsessive Compulsive Disorder” och är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade tankar och ritualer.
Tankarna är oönskade och påträngande tankar, bilder och inre föreställningar som ger upphov till ångest, oro eller äckelkänslor.
Ritualerna är upprepade beteenden (kan även vara mentala) som utförs med syftet att neutralisera dessa känslor.


Panikångest / paniksyndrom
Panikångest är en stark ångest som kommer plötsligt och varar i minst några minuter. Under attacken brukar man känna en intensiv rädsla, skräck eller obehag. Man kan få hjärtklappning, en tryckande känsla över bröstet och svårt att andas.


Perception
Ett psykologiskt begrepp för de processer som är aktiva när det gäller att tolka sinnesintryck.


Psykiater
En psykiater (eller psykiatriker) är en legitimerad läkare som har specialiserat sig i psykiatri, vilket är en medicinsk specialitet. Vanligen tar vidareutbildningen till specialist fem år efter avslutade läkarstudier och tvåårig allmäntjänstgöring.
Behandlar huvudsakligen med mediciner, psykofarmaka.


Psykiatri
Psykiatri är en medicinsk specialitet som har psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande som ansvarsområde.


Psykolog
Psykolog blir man efter fem års studier på psykologprogrammet och ett års praktiktjänstgöring efter examen. En psykolog arbetar med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Psykologer arbetar inte med farmakologisk behandling, dvs. läkemedelsbehandling.


Psykos
Pykos är ett samlingsnamn på ett psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av förändrad verklighetsuppfattning, vanföreställningar, hallucinationer, beteendeavvikelser och tankestörningar.


Psykoanalys
Behandlingsmetod som bygger på teorier om att omedvetna konflikter ligger till grund för psykiska störningar.


Psykoterapi
Behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.


PTSD (posttraumatisk stressyndrom)
Står för ”Posttraumatic Stress Disorder”. Kan drabba personer som varit med om en svår händelse, såsom rån, misshandel, övergrepp m.m.


Samtalsterapi
Ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem.


Schizoid
Schizoid personlighetsstörning är en personlighetsstörning som karaktäriseras av en brist på intresse för sociala relationer, och ett begränsat register av känsloupplevelser och känslouttryck.


Serotonin
En signalsubstans i hjärnan som bl a reglerar sömn, mättnad/hunger, sinnesstämning och upplevande av ångest och smärta.


Somatisk
Kroppslig i motsats till själslig.


SSRI
Står för ”Selective Seretonin Reuptake Inhibitors” (Selektiva serotoninåterupptagshämmare). SSRI är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel idag. Den höjer halten av serotonin i hjärnan och har effekt på panikångest, tvångssyndrom och social fobi m m.


VOBS
Vård- och behandlingssamordnare.


Ångest
Starka känslor av oro och rädsla. Den kan variera i styrkegrad alltifrån ängslan eller oro, till stark fruktan, skräck eller fullskalig panik. Den kan utgöras av en kortvarig episod eller vara ständigt närvarande.

Publicerad 2020-05-24

Andra diagnoser

Nytt om OCD nr 1, 2024

Nytt om OCD nr 1, 2024

Ur innehållet: Tema: Så söker du vård • Så hamnar du rätt i vården • Allt om 4-dagarsbehandlingen • Fråga experten:...

Bdd

Bdd

Vad är bdd (dysmorfofobi)?  Bdd är en psykisk störning som på svenska ibland kallas ”upplevd fulhet”. Förkortningen...

Samlarsyndrom

Samlarsyndrom

Vad är samlarsyndrom?Att samla på saker är ett allmänmänskligt fenomen, men allt samlande ser inte likadant ut. I det...

Dermatillomani

Dermatillomani

Vad är dermatillomani? Dermatillomani eller skin-picking innebär ett överdrivet plockande eller rivande på huden. De...

Share This