Kort historik

Kort historik


1989 bildas Föreningen Ananke. Föreningen ska verka för en ökad kunskap om tvångssyndrom/OCD hos allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer. Ananke anordnar under de första åren informationsmöten på olika håll i landet och verkar för bildandet av lokalavdelningar och lokalföreningar.

1991 bildas den första lokalavdelningen i Göteborg.

1992 kommer tidningen ”Nytt om OCD” ut med sitt första nummer.

1993 finns lokala ombud eller lokalavdelningar på fjorton ställen i landet.

1994 uppgår antalet medlemmar till ca 600.

1995 omvandlas lokalavdelningen i Göteborg till den första lokalföreningen. Strax därefter bildas en förening också i Östra Skåne. Föreningen Ananke beviljas medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra medlemsenkäten ””Kunskap avgörande för OCD-drabbade och deras anhöriga” och producera filmen ”Tvingande tankar”.

1996 ändras namnet till Riksföreningen Ananke.

1997 bildas en lokalförening i Stockholm.

1998 år börjar arbetet med Anankes hemsida.
Gemensam träff för lokalföreningar, lokalavdelningar och ombud anordnas i Stockholm.

1999 får riksföreningen ett eget kansli, inhyst i stockholmsföreningens lokaler. En lokalförening bildas i Örebro. Antalet medlemmar uppgår till ca 1500. Återigen anordnas en träff för lokalföreningar, lokalavdelningar och ombud.

2000 bildas lokalföreningar i Malmö, Linköping, Värnamo/Växjö, Umeå och Övre Norrland. ”Nytt om OCD” innehåller för första gången bilder. Riksföreningen erhåller etableringsbidrag från Socialstyrelsen.

2001 bildas lokalföreningar i Jönköping, Uppsala och Nedre Norrland. Anankes verksamhet är nu så omfattande att föreningen erhåller statsbidrag. Hemsidan byggs ut och det skapas diskussionsforum, gästbok och chatt. Ananke är med och bildar Nationella hjälplinjen.

2002 bildas föreningar i Norrköping och Värmland/Dalsland. Detta år beviljas också medel till det treåriga Arvsfondsprojektet ”Från ensamhet till gemenskap”. Inom ramen för detta projekt anordnas seminariedagar om OCD i Stockholm, sprids boken ”Vem var det du sa var normal” till skolor över hela landet, samt äger en kampanj med uppvaktning av landets landsting rum. Riksföreningen Ananke byter namn till Svenska OCD-förbundet Ananke och kansliet flyttar till nya lokaler. Kontakt etableras med OCD-teamet, BUP i Uppsala, som tillsammans med en referensgrupp från Ananke påbörjar arbetet med att ta fram ett stödgruppsmaterial.

2003 anordnas förbundets första sommarläger i Sunne, Värmland. Inom ramen för Arvsfondsprojektet äger en kampanjträff rum i Göteborg och i Uppsala anordnas en kongress i för OCD-team från BUP i hela landet och unga personer med OCD och deras anhöriga. Antalet medlemmar uppgår till ca 2000.
Svenska OCD-förbundet Ananke blir medlem i HSO.

2004 startas de första stödgrupperna med utbildade stödgruppsledare. Detta år får ”Nytt om OCD” en ny layout och börjar tryckas i färg. Sommarläger anordnas på Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg. Den första stödgruppsledarutbildningen äger rum.

2005 bildas en lokalförening i Västerås. Nya stödgruppsledare utbildas och stödgrupper anordnas runt om i landet. Som en del i Arvsfondsprojektet anordnas en OCD-kongress i Göteborg. Årets sommarläger äger rum på Ljungskiles folkhögskola utanför Göteborg. Kansliet flyttar till en ny större lokal.

2006 bildas en lokalförening i S Halland/NV Skåne. Samma år beviljas förbundet medel till ett nytt treårigt arvsfondsprojekt ”Kunskapsprojektet”, för framtagande av ett utbildningsmaterial om OCD, avsett för spridande av kunskap om OCD till boendestödjare. Pilotutbildningar äger rum i Västerbottens län. Förbundet beviljas också medel för ytterligare ett års arbete med stödgruppsprojektet. Förbundet deltar i utredningen Nationell psykiatrisamordning. Sommarläger anordnas detta år på Valjevikens folkhögskola i Blekinge och på Leksands folkhögskola i Dalarna.

2007 fortsätter arbetet med de två Arvsfondprojekten. Inom ramen för ”Kunskapsprojektet påbörjas arbetet med att ta fram en kunskapsserie om olika undergrupper vid OCD. Förbundet får detta år en ny logotype. Tillsammans med tolv andra föreningar är förbundet med och bildar NSPH (Nationell samling för psykisk hälsa). Sommarläger hålls på Valjevikens folkhögskola och i Vadstena.

2008 anordnar förbundet som en del i Arvsfondsprojektet, konferensen ”Kunskap och samverkan” i Stockholm. Arbetet med implementering av stödgrupper och boendestödjarutbildningar fortsätter. Sommarläger hålls på Furuboda folkhögskola i Blekinge. De först kunskapsbladen blir klara. Den första utbildningen av utbildare i Kunskapsprojektet äger rum. Återträffar för stödgruppsledare äger rum i Helsingborg och Stockholm.

2009 sluter Ananke ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Förbundet firar 20-årsjubileum. Årets sommarläger äger rum på Bosöns folkhögskola på Lidingö.

2010 beviljades förbundet ett treårigt projekt med arbetsnamnet Mamma jag har blivit knäpp, där barn och unga med OCD, och intilliggande funktionsvariationer, berättade i filmer om sina tankar, känslor och erfarenheter om OCD. Filmerna, som producerades under flera år, ingår i ett informationsmaterial med studiehandledning och handbok, som riktar sig till alla som har intresse av ämnet. Projektet drivs idag vidare genom förbundets ordinarie verksamhet.

2013 beviljades förbundet ytterligare ett tre-årigt arvsfondsprojekt vars ambition är att hjälpa barn och unga med OCD, enskilt eller i kombination med andra funktionsvariationer. Projektet Friskare med djur och musik övergick 2016 att bedrivas med stöd från andra stiftelser och fonder i kombination med ideellt arbete. Grundtanken med projektet är att djuren och musiken bidrar till att stärka barnen och ungdomarnas känslomässigt och fysiskt vilket ger kraft att hantera de svårigheter som OCD kan medföra. Att träffa andra barn med liknande erfarenheter ger glädje och kraft. Aktiviteterna är ett komplement till traditionell behandling.

2015 beviljades OCD-förbundet extra ekonomiskt stöd från socialstyrelsen vilket möjliggjort att kunna sprida ökad information till nya målgrupper genom ett speciellt OCD-net.Den viktigaste insatsen inom förbundet gör alla de som arbetar inom de lokala föreningarna som på lokal nivå sprider information, anordnar aktiviteter, deltar vid seminarier och utbildningsdagar, samt arbetar med redaktionell bearbetning.